Menaxhimi i markës është një funksion i marketingut që përdor teknika për të rritur vlerën e perceptuar të një linje produkti ose marke me kalimin e kohës. Menaxhimi efektiv i markës mundëson që çmimi i produkteve të rritet dhe ndërton klientë besnikë përmes shoqatave pozitive të markave dhe imazheve ose një vetëdije të fortë për markën.

Zhvillimi i një plani strategjik për të ruajtur kapitalin e markës ose për të fituar vlerën e markës kërkon një kuptim gjithëpërfshirës të markës, tregut të saj të synuar dhe vizionit të përgjithshëm të kompanisë.