Email-et periodikë janë email që dërgohen automatikisht bazuar në kohën që zgjidhni. Ekzistojnë tre posta elektronike periodike që mund të dërgoni:

  • Inkurajimi i përdoruesve joaktivë
  • Kujtes i arritjeve të dorëzuara
  • Përmbledhje e arritjeve javore