Site Loader

Dizenjim marke? Një përpjekje e nënkuptuar apo e qartë? Do ta dinit se çfarë do të thosha nëse do të ishe një
krijuesi i markës. Më lejo të shpjegohem.

Cdo biznes ka një markë, qoftë planifikuar apo jo në mënyrë të qartë. Pyetja kritike është sa e mirë
marka është. Dhe sa mirë kontribuon në fushatën tuaj të marketingut.

Shpërndajeni me miqtë tuaj